2015 Kuja Nichawei – Obata Keseda

 

2015 Kuja Nichawei – Obata Keseda

2015 Kuja Nichawei - Obata Keseda

2015-Kuja-Nichaya-Obata-Kohomada1b

2015-Kuja-Nichaya-Obata-Kohomada1ca

2015 Kuja Nichawei - Obata Keseda

කුජ හෙවත් අඟහරු නිචවිම ඔබේ ලග්නයට කෙසේ බලපායිද?
Astrologist – Sampath S. Kalpage
Bandaragama, Sri Lanka.

2015-Kuja-Nichaya-Obata-Kohomada_h

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.