Kiri Ammawarunge Danaya


 

Kiri Ammawarunge Danaya

Kiri-Ammawarunge-Danaya Kiri-Ammawarunge-Danaya1

සත් පත්තිනි මෑණියන්ගේ අනුහස් පිරි කිරි දානය නිවැරදිව දෙන්නේ මෙහෙමයි

Kiri Amma Dana

Astrologist – Sampath S. Kalpage
Bandaragama, Sri Lanka.

Pattini Worship

Kiri Ammawarunge Danaya

කිරි අම්මාවරුන්ගේ දානය

Kiri Ammawarunge Danaya, Kiri Amma Danaya, Kiri Ammawaru Danaya, Niweradiwa Denne Mehemayi.

Nawagamuwa Pattini Devalaya

Paththini Deviyo Story

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.