Sore Eyes TreatmentSore Eyes Treatment
Sore Eyes Treatment

fuys i|yka fndfyda lrekq fndfyda fokd oekgu;a okakd foaj,a kuq;a lshùu ;=,ska kej; tu lreKq u;la lr§uhs ,smsfha wruqkhs

fudllao fï weia f,[email protected]@@

wms ir, niska weia f,v lsh, y÷kajkafka wlaIs mg,h bÈóu fya;=fjka we;sjk weia r;= ùfï ;;a;ajhg’

frda. ldrl

nelaàßhdjka

jhsrihka

wdi;añl;djka

we;eï ridhksl øjHh

we;eñ úg isú ldp È.= fõ,djla me,£u fya;= fjkak mq¨jka’

nelaàßhd yd jhsri ksid  we;sjk weia f,v hehs wm yÿkajk ;;a;ajhka mqoa.,hdf.ka mqoa.,hdg fnda fjkak mq¨jka mßir fjkialï iu. ^WIaKdêl ld, jeks& fuu frda. ;;a;ajh jix.;hla f,i me;srhdfï m%jk;djhla olakg mq¨jka’

frda. ,laIk

sore-eyeweia r;a meye .ekaùug wu;rj

wêlj ln we;sùu

weia leiSu

weismshka jid kej; újD; lsÍug wmyiq .;shla we;sùu

weia j, fõokdj

wêlj l÷¨ .e,Su

fmkSfï wmyiq;d olajkak mq¨jka’

Sore Eyes Treatment

Sore Eyes Treatment at Home. Eye membrane swelling.

We called in simple language that sick eyes red eyes caused swelling of the eye membrane status.

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.